ترانه عاشقانه نيست

ميگه  مرده نفس نمي كشه ؟

 كي ميگه  نبض  جسد  نمي زنه ؟

 چشمات رو به دم اين آينه  بدوز

ببين  اين مرده  چقدر  شكل منه

من كه با هر نفسم ده تا دريچه وا مي شد

 با صداي  زمزمه م  قله ها جابجا مي شد

 حالا خيلي  وقته مردم  زير ماسك  زندگي

 آخ ! اگه دوباره  چشمام  از قفس رها مي شد

  من مثه  زلزله ام ‚ شبيه  طوفان تبس

دم  عيسي  رو نمي خوام ‚ تو  غروب اين قفس

  نفس  منه كه قبرستون رو  زنده مي كنه

 من خودم  يه پا مسيحم  اما بي تو ‚ بي نفس

مي دونم خوب مي دونم  ترانه عاشقانه نيست

 رنگ  واژه هاي  من  به رنگ  اين زمانه نيست

وقتي  بين مرده ها  زندگي  رو صدا كني

 ديگه هيشكي  گوش  به زنگ  تپش  ترانه نيست

ها  با تو ميشه  از رو سر  تقويما  پريد

 تنها با تو ميشه  از عمق  گلايه  قد كشيد

بي تو  اين  حافظه ي  گريه  شمار رو  نمي خوام

 بيا !  از تو  ميشه شعر ناب  زندگي شنيد

  من مثه  زلزله ام ‚ شبيه  طوفان تبس

دم  عيسي  رو نمي خوام ‚ تو  غروب اين قفس

  نفس  منه كه قبرستون رو  زنده مي كنه

 من خودم  يه پا مسيحم  اما بي تو ‚ بي نفس

      

/ 0 نظر / 6 بازدید